El projecte

TÍTOL DEL PROJECTE COORDINAT: Els trobadors i la cançó de dona: veus i figures femenines, representacions mentals i canvi social.

TITLE OF THE COORDINATED PROJECT: Troubadours and Women's Song: feminine Voices and Images, ideological Frames and social Change

El projecte coordinat Medieval Women’s Songs pretén traçar un mapa transversal, des d'una òptica pragmàtica i interdisiciplinar, del paper de la dona en la lírica europea medieval i de les seves projeccions artístiques, històriques i socials.

L'estudi integral de les diferents facetes que connecten feminitat i lírica medieval ha de permetre conèixer millor l'abast real de fenòmens com el mecenatge femení o l'autoria femenina en les diferents regions d'Europa; i aquest millor coneixement de la realitat històrica determinarà forçosament una nova comprensió del discurs artístic i poètic de/sobre la dona.

Objectius

Més concretament, el projecte es proposa:

  1. La identificació, catalogació i estudi comparat de les diferents modalitats de cançó de dona romànica.
  2. L'estudi de la funció de la dona i de les seves representacions en el discurs trobadoresc i en les transformacions socials i mentals a les quals va donar lloc la seva recepció europea.
  3. La creació d'una plataforma activa accessible a través d'internet que incorpori el corpus de la lírica romànica medieval de veu femenina i una base de dades per al seu estudi lexicogràfic i discursiu; registri i catalogui les representacions literàries i iconogràfiques de figures femenines associades a la creació, promoció i divulgació de la lírica medieval; i permeti l'elaboració del mapa europeu del mecenatge femení.

SUBPROJECTES

SUBPROJECTE 1

IP 1 COORDINADOR 1: Meritxell Simó

TÍTOL - TITLE: Estudi de la cançó de dona en la lírica galoromànica i germànica i de la figura femenina com a constructora de l'espai sociopoètic trobadoresc – Study of women’s Song in Galoromance and Germanic Lyrics and of feminine Character as constructor of sociopoetic troubadoresque space

REFERÈNCIA: PID2019-108910GB-C21

SUBPROJECTE 2

IP 1: Esther Corral Díaz

TÍTOL - TITLE: Veus, espais i representacions femenines en la lírica gallec-portuguesa –Voices, spaces and feminine representations in Galician-Portuguese lyric

REFERÈNCIA: PID2019-108910GB-C2"